All deleted tweets from politicians

MP-Thimarafushi Constituency (2019 - Present)|MP-Kinbidhoo (2014-2019)| Commissioner of Police (Retd.) @policemv, | 🎓@FBI NA221,|Chairman of Riyaz Foundation

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @MNP_Secretariat: ރ.ދުވާފަރު ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ރަޝާދު، ރައްޔިތުންގެ ހަމައެކަނި އުންމީދު އޮތް ޕާޓީ އެމް.އެން.ޕީއާ ގުޅިއްޖެ. މަރުހަބާ @Mihaarunews @avasmv @oneonlinemv @sunbrk @JazeeraBrk @rasonlinemv @AdhadhuMV @adduonline @VaguthuOnline @DhiyaresNews https://t.co/z1LG2aO3dc

RT @MNP_Secretariat: ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޒުވާން މެންބަރު އަލީ އައްސަދަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަން. މިފަދަ ޒުވާން ހިންގުންތެރި ބޭފުޅުން މި ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވަމުންދާ ކަމުގެ ހެއްކެއް https://t.co/IzcgQJ1blw

RT @MNP_Secretariat: ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޖަލާލް އެމް.އެން.ޕީއާއި ގުޅިވަޑައިންފި. މި ފުރުސަތުގައި އެމް.އެން.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕުން މުހައްމަދު ޖަލާލައް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަން https://t.co/bCR21swxYU

RT @MNP_Secretariat: ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ހުސެން އަހުމަދު އެމް.އެން.ޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕުން އެބޭފުޅާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަން. ހުސެން އަހުމަދު ފަދަ ބޭފުޅުންގެ އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތާއި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން https://t.co/TfcQYKopZy

RT @MNP_Secretariat: We are pleased to announce that Yameen Ibrahim (Yambe), former football player and current Manager of National Football Team has signed for our party. Welcome to MNP Yambe https://t.co/EP3IIQX4eh

RT @MNP_Secretariat: The first person to submit the registration form to our newly opened registration office is Dr. @ibrahimlatheef, who has over 25 years of experience in the field of education research in Maldives and in Australia. We feel honored to have his support for our cause. https://t.co/6psldMQa5O

RT @MNP_Secretariat: Ahmed Mohamed (Andey) Maldives National Party (MNP) aai gulhivadai genfi. Andey vanee daulathuge iss ethahmagaam thakeh furuh vaafa eve. Andey emme fahun furuvi magaama kee Rajje in India ah kanda alhafai vaa Safeer kamuge magaam eve. @ahmedMDV @AdhadhuMV @sunbrk @Mihaarunews https://t.co/2cjwCbyFOB

RT @MNP_Secretariat: ތ.އަތޮޅުން އެމްއެންޕީ އާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ފޯމުތައް ހަވާލުުކުރުން. އެމްއެންޕީއަކީ ކުރިމަގު އޮތް ޕާޓީއެއް. އެމްއެންޕީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ. https://t.co/F1GscXhXm5

RT @MNP_Secretariat: ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހަރުދަނާ ބޭފުޅުން އެމް.އެން.ޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ޕާޓީއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް. މޯލްޑިވިއަންގެ ސީނިއަރ ޕައިލެޓް އިބްރާހިމް ޝަފީއުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން. https://t.co/F0jSvNCdsS

RT @MNP_Secretariat: އެމްއެންޕީއާ މިއަދު ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ޒުވާން، އަދި ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޔާމީން އާދަމް އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަން https://t.co/njOT5EzqHl