All deleted tweets from politicians

RT @governmentmv: ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ހައްލުނުވެ އޮތް ލަފާފުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ބ. ފެހެންދޫގެ އިތުރުން 100 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށެއްގެ މަސައްކަތް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ. https://t.co/z9QNoTqkbr