All deleted tweets from politicians

Attorney General of the Maldives; Former Solicitor General of the Maldives.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @judiciarymv: To develop the capacity of judges through exchange of resources, expertise, experience and conduct of joint research, an MoU was signed between @jsc and National Judicial Academy of India https://t.co/B0FpvTyS2R

I Riffath (unknown) replied to @ibriffath :

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ އޯޑިއޯ: bit.ly/3yflr4f

I Riffath (unknown) replied to @ibriffath :

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ އޯޑިއޯ: bit.ly/3sQ7RTN

I Riffath (unknown) replied to @fazyahmed :

@fazyahmed ޤާނޫނަކީ ވަގުތާއި ހާލަތަށް ބަލައި،އަބަދުވެސް އަދާހަމަކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް. ލާ މަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އެންމެ ފަހުން ގެނެވުނީ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވަނިވި ބަދަލުތަކެއް. އެބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެން ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ފުށުއެރުންތައް ރަނގަޅުކުރަންޖެހުމަކީ ޣަރީބުކަމެއް ނޫން.

RT @MvBarCouncil: RT @MvBarCouncil: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ ތަޢުޒިޔާ. https://t.co/BglJh5GUb0

RT @barandbench: Court judgments should be in language which can be understood not only by lawyers but also citizens who approach courts: Supreme Court #SupremeCourt barandbench.com/news/litigatio…

I Riffath (unknown) tweeted :

@HuShameem A very happy birthday! I hope your day is filled with joy and laughter. May you have good health and more success in the years ahead.

RT @MaldivesJSC: RT @MaldivesJSC: 2020 vana aharuge JSC ge thafaas hisaabu https://t.co/WxKrIDCftd

I Riffath (unknown) retweeted @AGOmv :

RT @AGOmv: Thank you @UNDPMaldives for the equipment provided under the project to digitalize the Attorney General’s Office. The handover was completed in a small ceremony held at AGO today. https://t.co/NI4c4l6ELF

RT @MaldivesJSC: RT @MaldivesJSC: 26.11.2020_Appointment of Judges https://t.co/z6cTjtRH01