All deleted tweets from politicians

MP for Madaveli Constituency

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @SimonYoosuf: ޚަބަރެއް ހިލަމެއް ނުވި އުތުރު ޕޮރޮވިންސްގެ ،2 ދައުރުގެ ނިމުން. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ރަށްފުށުމީހާގެ ގޮތުގައި ހޮވި، އާބާރެއް އާ ދުވަހެއް. މިލަދުންމާޅޮސް މަޑުލާ ފާދިއްޕޮޅު ޝާމިލްވާ . ނ.ރ.ބ.ޅ އުތުރު ޕޮރޮވިންސް ރައީސްކަމަށް. 1 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ހޮނިހިރު. https://t.co/9hYowkc9NJ

RT @alizaid1000: RT @alizaid1000: Ihuzamaanuge raskamuge usool thakah alhugandumen enburi dhiya e kon iraku thoa?! https://t.co/l2qLaGp5js

RT @Dhonkolhu: އެފްއޭއެމްގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ 16 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހއ. ކެލާ ށ. ކޮމަންޑޫ ރ. އިނގުރައިދޫ ބ. ކަމަދޫ ކ. ހުރާ އއ. އުކުޅަސް އއ. މާޅޮސް އދ. ދަނގެތި މ. ނާލާފުށި ފ. ބިލެއްދޫ ތ.ގުރައިދޫ ތ. ވަންދޫ ލ.މާބައިދޫ ގއ. ގެމަނަފުށި ގއ.ކޮލަމާފުށި ގދ.ނަޑެއްލާ https://t.co/aNDa09VN9v

RT @SimonYoosuf: ތަސްވީރު ބަލާނީ ތަސްވީރު ބުނާހެން. ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ އެމްޑީޕީ އިން ގެނެސްދިން އެންމެ އަގު ބޮޑު ހަދިޔާ. ⚖️

RT @SimonYoosuf: ތަރައްޤީ އަށް ހުރަހެއް ނެތް ! ހުރަސްއެޅި ހުއްޓިފައިމިވަނީ، ރިޔާސީ ނިޒާމްގެ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން. މިނޫންގޮތެއް ފެންނަން އޮތީ، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން. #Barulamaanee

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙް އަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާއި ދެކޮޅު ބޭފުޅެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރުވެސް އެމްޑީޕީން އޭރުގެ ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކުރި. އެ މަޝްވަރާތަކުގައި ފަރާތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި https://t.co/AWWmS6Ne8Q

RT @MohNishan: ޕެޓިޝަންގައި މިއަދު އެކަނިވެސް މަޖުލިހުގެ 15 މެންބަރަކު ސޮއިކޮށްފި. ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީ.... @MohamedNasheed @nautymatox @AadhuNathasha @waddey_ @husnfirey @AlaikaAyesh @BondeM4 https://t.co/olhHFIqYrl