All deleted tweets from politicians

MP For Fuvahmulah City South Constituency

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Mohamed Mumthaz (unknown) tweeted :

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ނޫނީ ގެއިން ބޭރަށް ވަޑައިނުގެންނެވުމަށާއި، ބޭރަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ވަގުތަކު މާސްކު އަޅުއްވައިގެން ، އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިނަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށް ފުވައްމުލައްސިޓީގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަން. https://t.co/bh81vi2i2n