All deleted tweets from politicians

RT @mashafeeg: @Mraee12 2 ޖުލައި 2020 ގައި ނާގޯށި ވަނީ ސަރުކާރުން، އެމްޓީޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި. އެރަށް ނުހެދި ލަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެމްޓީޑީސީ ބޯޑްގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލައެދުން ބޮޑުކަން. ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހޯދަން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ގިނަކަން.