All deleted tweets from politicians

އަޅުގަނޑު އަށް ފެންނަފެނުމުގައި ޕާޓީގެ އަލަށް އިންތިހާބު ކުރާ ރައީސް އަކަށް، ރައީސް އޮފީސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ⁦⁦@alixahir⁩ ވަރަށް އެކަށީގެންވޭ، ހިކުމަތްތެރި ކަމާއި. ރޭވުންތެރި ކަން ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް، ކާމިޔާބީއަށް އެދެން ޢިންޝާﷲ mihaaru.com/news/85292