All deleted tweets from politicians

ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއެއްގެ އިސް މެމްބަރަކު، ޒާތީ ހަސަދަވެރިކަން ކުރިއަށްނެރެ ސިޔާސީކުޅި ކުޅެންބޭނުންވާލެއް ބޮޑު ކަމުން،ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ޒާތަށް ތާއަބަދުމެ،އަރައިގަންނަމުންދާއިރު، މިބައިމަދު ޕާޓީގެ ވަޒީރުން،އެ މަގާމް ތަކުގައި ބައިތިއްބަން ޖެހޭތޯއެވެ. 🤔 https://t.co/rJqJMgvOus