All deleted tweets from politicians

RT @EnnNer: @Mraee12 ސަރުކާރު ވަޒީފާގައި ތިބެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުކުރެވޭ ހާލު ތިމާމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކޮށްބަރާބަރަށް މުސާރަ ނަގާ، ސަރުކާރަށް ޖެއްސުމަށް ހުކުރު ކުރުން މެދުކެނޑުން މިއީ ބަލައިގަނެވޭ ނެ ކަމެއްނޫން !މަކުނުދޫ ކައުންސިލް ވަނީ ފެއިލް ވެފައި