All deleted tweets from politicians

Mohamed Raee / Makunudhoo Constituency

Follow

Member of Parliament of Maldives

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

ދެއްކުންތެރިކަމާއި މަގްބޫލުކަން ހޯދުމުގައި،އަދި ބޯމަތިވެފައިވާ އިންތިޚާބަށް އަސަރު ކުރުވާނެ މޮޅެތި ގޮތްގޮތަށް ޤަރާރު ތަކާއި ހަރުއަޑުކޮން ބަސްބުނުމަކުން، ކަންކަން އޮޅުވާލެވޭނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ ކުށްހީއެކެވެ، ދައްކަވާ ވާހަކައާއި އަމަލު ކުރައްވާގޮތް ކަނބަލުންނަށް ވެސް ފެނެއެވެ🙏

RT @EnnNer: @Mraee12 ސަރުކާރު ވަޒީފާގައި ތިބެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުކުރެވޭ ހާލު ތިމާމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކޮށްބަރާބަރަށް މުސާރަ ނަގާ، ސަރުކާރަށް ޖެއްސުމަށް ހުކުރު ކުރުން މެދުކެނޑުން މިއީ ބަލައިގަނެވޭ ނެ ކަމެއްނޫން !މަކުނުދޫ ކައުންސިލް ވަނީ ފެއިލް ވެފައި

ވޭތުވެ ދިޔަ އަށް އަހަރުގެ ވެރިކަމަގު ތެރޭ ކުމުންދޫ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި މުޅި ވަފުދައް އިޙްލާސްތެރި ޝުކުރު 🙏 @abdulla_shahid @faya_i @AslamAslamtey @KerafaNaseem @aisthly @alixahir @amausoom @YasirLathyf @jamsheedmuhamed @ArthifKFCity @davidfols https://t.co/5scLJ4IV3r

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް @ibusolih ޝުކުރިއްޔާ MDP ◽ https://t.co/c2OOWEiHRN

RT @Mraee12: ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ނެއްކަމެއްނޫން، އެކަމު ހަގީގަތް އޮޅުވައި ނުލެވޭނެ، ފާއިތުވެދިޔަ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ނުގެނެވުނު ހައްލު މަކުނުދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގެއަށް ގެނައީ މި ސަރުކާރުން، ޝުކުރިއްޔާ 🙏 https://t.co/tfLvlGvzzp

އަތޮޅު ރައީސް އަށް މަރުަބާ ◽ https://t.co/0Jwmq5wpKY

RT @EnnNer: Makunudhoo ATM machine miadhu vanee genevifa. Ummeedhakee veehaaves avahakah khidhumaiy libigen dhiun. All thanks to MP @Mraee12 and his team, and the government for making this a reality. Thank you @ibusolih ❤️ https://t.co/jSrJ0bmPUN

RT @mashafeeg: @Mraee12 2 ޖުލައި 2020 ގައި ނާގޯށި ވަނީ ސަރުކާރުން، އެމްޓީޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި. އެރަށް ނުހެދި ލަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެމްޓީޑީސީ ބޯޑްގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލައެދުން ބޮޑުކަން. ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހޯދަން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ގިނަކަން.

RT @Mraee12: ނޭކުރަންދޫ ކައުންސިލް އިންވަނީ ފެށޭ މަހު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރަށު ފިރިހެން ޓީމް އާއި އެކު ބައިވެރި ވެފައެވެ. މިއަދު ވަނީ ޓީމާއި ކައުންސިލާއި އެކު އަޅުގަނޑާއި ބައްދަލު ކޮށްފައެވެ، އުއްމީދަކީ އިންޝާﷲ ފުރިހަމ ކާމިޔާބީއެވެ.🙏 https://t.co/0QYPc6zk1H

RT @psmnewsmv: ޕީއެސްއެން ނިއުސްގެ ބާބު3 ޕްރޮގްރާމުގައި މިރޭ 23:00 ގައި ރައްޔިތުންގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު @AndhunHussain އާއި، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު @Mraee12 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ https://t.co/pZbNADDOwT