All deleted tweets from politicians

Member Of Parliament ( Nolhivaram Constituency) Chairman Of New Radiant Owner Lycan, Rossa, Katana Board Members of Rock Builders, Paragan, EnerCare, J-AIMS

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @RameezRomey: RT @RameezRomey: @MNA_MosTaaA @presidencymv ދިވެހިންނައ ނުލިބޭ ބޭރުމީހުންނައްލިބޭ ވަޒީފާ މި ކޮންވައްތަރު ޕޮލިސީ https://t.co/yLpFvE94yP

ރައްޔިތުން ނިކުމެ ތަޅާމާރައިގެން ވެސް މިކަން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ... ނޫނީ މާދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި މިސްކިތުގެ ބަދަލުގައި ފައްޅިތައް ފެންނަން ފަށާނެ... @PoliceMv @MVlaffairs https://t.co/MoQesIo6zL

ހޮސްޕިޓަލެއް ވެސް ނޫން ހެދޭނީ... ވެންޓިލޭޓަރ އާ ވެކްސިން ނުގެނެވުނު ބަޔަކަށް ކޮން ހޮސްޕިޓަލެށް ހެދޭނީ .... އަނެއްކާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ރުފިޔާ ތަކެށް ކާލާނެ މޮޅު ރޮކެޓެއް ޖަހަނީ ދޯ... @KerafaNaseem https://t.co/4cbLD9o4O6

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ނެތީމަތޯ އަނބި ދަރިން ޢައުރަ ނިވާނުކުރުވަނީ...( އަހުޒާބު 59 އަދި ނޫރު 31 ) އަދި އަހުޒާބް 36 @maumoonagayoom ގަބޫލު ނުކުރަނީތޯ.. އިލްމު ވެރިއެއް ކަމަށް މީހުން ބުނާތީ އަހާލީ ހަމަ...🙏🙏 https://t.co/N1cs3FQen5

ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގަވެސް ހުއްދަ ދިނީ ވަކި ސަރުތުތަކަކާއެކު... @MFDA_mv އެއްވެސް ސަރުތެއްނެތި ހުއްދަ މިދިނީ ކޮން މަޖުބޫރީއެއް ވެގެންބާ... https://t.co/xl2XHRq1Qp

އިންޑިޔާ އިން މިދިން ވެކްސިން އަކީ ރައްޔިތުންގެ ގަޔަށް ޖަހަން ރައްކާތެރި އެއްޗެއްކަމަށް ވާނަމަ ފުރަތަމަވެސް ސަރުކާރު އިސްވެރިންގެ ގަޔަށްށާ މޫމިނާ އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގަޔަށް ޖަހާ ނަމޫނާ ދައްކަން ވީނު https://t.co/mzMmNrR7qa