All deleted tweets from politicians

RT @Mayor_Anas: ސިޔާސީ ފިކުރު އެއްގޮތް ވާކަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ. އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމުކޮށް ރިވެތިބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރުމަކީ މޫމިނުންގެ ރީތި ސިފައެއް. ސިޔާސީ ވިސްނުން ތަފާތުވިޔަސް އަނެކާއަށް އިހުތިރާމާއިއެކު މުޢަމަލާތު ކުރުމަށް ދަންނަވަން.