All deleted tweets from politicians

Ali Hussain (unknown) tweeted :

ކަރަންޓީނަށް ދިޔުމަށް އެދުމަށް ފަހު ޖަވާބު ލިބެން ކިތައް ދުވަސް ނަގާތޯ @HPA_MV https://t.co/npzUPxwhU1