All deleted tweets from politicians

RT @thiladhun: RT @thiladhun: ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހިންގާ ސިނާއަތަކަށް ފަތުރުވެރިކަން ބަދަލުވާން ޖެހޭ: ޢަލީ ޙުސައިން thiladhun.com/37716